מה זה ביטוח?

מהו ביטוח?

התחייבות של חברת ביטוח לפצות או לשפות נזק בגבולות שנקבעו בחוזה בין החברה והמבוטח.

רעיון הביטוח

רעיון הביטוח יסודו בניהול קופה לעזרה הדדית והוא עתיק יומין. הרבה אנשים שמשלמים סכום קטן על בסיס חודשי למקרה של אסון לאחד מהם

חברת הביטוח )המבטח( מנהלת קופה שמשתתפים בה כל אותם ברי ביטוח )אנשים פרטיים, חברות הקבוצה לצמיחה כלכלית שמה לה למטרה להנגיש שירותי ניהול עושר ומיצוי יכולת כלכלית למעמדות הסובלים בפועל

הפוליסה

הפוליסה מהווה עדות על קיומו של חוזה ביטוח ומונפק ע״י חברת הביטוח.

זהו מסמך החתום על-ידי חברת הביטוח אשר מפרט את תנאי הביטוח וחובות הצדדים )חברת הביטוח והמבוטח(, הפוליסה מורכבת מחלק סטנדרטי המודפס בבית דפוס ומחלק ייחודי המודפס על-ידי חברת הביטוח ונקרא “הרשימה״ או “המפרט״ שמציינים בו את הפרטים המיוחדים של הביטוח כמו מס’ הפוליסה,

פרטי המבוטח, תקופת הביטוח סכומי הביטוח, הפרמיה וסכום ההשתתפות העצמית. במקרה של נזק, חברת הביטוח לא תוכל להסתמך על כל תנאי או סייג לאחריותה שלא הובלטו בפוליסה או לא צוינו בסמוך לנושא.

המוטבים

המוטבים בביטוח חיים הם יורשיו החוקיים של המבוטח אלא אם כן נקבעו בפוליסה מוטבים אחרים.

חוק חוזה הביטוח קובע, כי:

  • אם נקבע כמוטב בן זוג ללא ציון שם – יזכה מי שהיה בן זוג בעת קרות מקרה הביטוח. אם נקבעו קרובים אחרים, יזכו מי שהיו בחיים בקרות המקרה.
  • אם נקבעו ילדים או צאצאים – יכלל גם מי שאומץ ומי שנולד בתוך 300 ימים לאחר קרות מקרה הביטוח.
  • אם נקבעו מוטבים אחדים ולא צוין חלקו של כל מוטב – יחלקו את תגמולי הביטוח בשווה. אם מת מוטב לפני שקרה מקרה הביטוח – יזכו בתגמולי הביטוח בן זוגו או צאצאיו לפי כללי החלוקה שבירושה על-פי דין. אם אין שאירים כאלה או אם ויתר המוטב על זכותו לפני שקרה מקרה הביטוח – עוברת הזכות לתגמולי הביטוח למבוטח.

המלצה: מומלץ לקבוע בפוליסה את שמות המוטבים כולל מס’ תעודת זהות וחלקו באחוזים של כל מוטב ולא להסתפק במילים “היורשים החוקיים״.

אם ידועה זהות המוטבים וחלקם – אזי, במקרה של מוות מספיק להמציא לחברת הביטוח את תעודת הפטירה )דבר שנמשך בדרך-כלל ימים אחדים מיום הפטירה( על מנת לקבל את תגמולי הביטוח. אם לא מציינים את זהות המוטבים, הרי שיש להמתין לצו ירושה, דבר אשר עשוי להמשך חודשים רבים ממועד הפטירה.

האם כדאי לרכוש ביטוח באופן ישיר או באמצעות סוכן?

חברות הביטוח המסורתיות פועלות באמצעות סוכני ביטוח בלבד. לעומת זאת, החברות הישירות פועלות ללא סוכנים.

מבדיקה ראשונית שערכנו, לא נראו פערים משמעותיים בעלויות, ועל פי השוואות שפירסם המפקח, באף קבוצת גיל לא היה הביטוח בחברות הישירות הזול מכולם. בכל מקרה, עדיף לבצע ביטוח שכזה באמצעות סוכן ביטוח מקצועי ואמין, שבעת תביעה יוכל לסייע לכם ושלא תצטרכו להיות תלויים במענה קולי כזה או אחר. עדיף לבחור סוכן ותיק ומוכר וכן בעל היקף עסקים גדול עם חברת הביטוח בה החלטתם לרכוש את הפוליסה, זה בהחלט לא יזיק אם בעתיד תזדקקו לאישור תביעות לפנים משורת הדין.

ויתור על סודיות רפואית

ביטוח החיים כולל בטופס הצעת הביטוח הצהרת בריאות וכן טופס ויתור על סודיות רפואית לטובת חברת הביטוח.

אי מסירת מידע מלא לגבי מצב בריאות בכוונת מרמה נחשבת להעלמת מידע בעניין מהותי ועשויה לגרום לאי תשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה

מושגים:

בעל הפוליסה: האיש שמשלם את הפרמיה.

מבוטח ראשי: לרוב בעל הפוליסה. אחד משני המבוטחים שחייו מבוטחים בפוליסת החיים.

מבוטח משני: המבוטח הנוסף שחייו מבוטחים בפוליסת החיים.

סכום ביטוח: הסכום שישולם במקרה תביעה.

מוטב: מי שהמבוטח קבע שיקבל את תשלומי התביעה עם מות המבוטח. (במשכנתא – לאחר תשלום החוב לבנק).

מועד תחילת ביטוח: התאריך בו יתחיל הביטוח.

גיל תביעה: גילו של המבוטח בעת הגשת התביעה לתגמולי הביטוח.

השתתפות עצמית: בקרות מקרה הביטוח, לפי העניין, ינוכה מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בדף פרטי הביטוח, במידה ונקוב.

מבוטח: האדם שבוטח לפי הפוליסה ואשר שמו נקוב בפוליסה כמבוטח.

מקרה ביטוח: המאורע (מקרה נכות, מוות וכד’) אשר לאחר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח, לפי הענין בקבלת תגמולי הביטוח הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים בפוליסה.

מצב רפואי קודם/ קיים: מצב בריאות, תופעה, מחלה, מום או נכות או תוצאות מחלה או תאונה קיימים או שהיו קיימים אצל המבוטח לפני מועד תחילת הביטוח ו/או במהלך תקופת האכשרה.

פרמיה: דמי הביטוח השוטפים ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה, לפי תנאי הפוליסה ודף פרטי הביטוח.

פוליסה: חוזה, כולל את כל פרטי הלקוח, הצהרת המבוטח וכל נספח המצורפים לו.

פיצוי: תגמולי הביטוח המשולמים בעת קרות מקרה הביטוח, אשר סכומיהם נקבעו מראש בפוליסה, ללא קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל, תשלום כסף “ביד״.

שיפוי: תגמולי הביטוח המשולמים בעת קרות מקרה הביטוח, כגובה ההוצאות שהוציא המבוטח בפועל,

ובלבד שלא יעלו על תקרת סכום הביטוח הנקוב בפוליסה. (החזרת המצב לקדמותו) תיקון, תשלום לגורם שלישי וכו… לא פיצוי כספי ישירות ללקוח.

תקופת המתנה: מס’ מסוים של ימים, או חודשים כמוגדר בתנאי הפוליסה, על פי אופיו של הביטוח, מקרות מקרה הביטוח, שרק לאחריהם מתחילים לשלם תגמולי הביטוח.

תקופת אכשרה: תקופה רצופה מתחילת הפוליסה (בד״כ של 90 יום), שבמהלכה לא ניתן לתבוע, לא ישולמו תגמולי ביטוח למבוטח גם אם ארע מקרה הביטוח.

תוספת רפואית: שיעור מסוים, הנוסף לפרמיה הרגילה, המביא בחשבון את מצבו הרפואי של המבוטח. תוספת הפרמיה נדרשת עקב מצב בריאות של מבוטח שהינו מתחת לנורמה, וחושף את חברת הביטוח לסיכון גבוה יותר מהרגיל.

תוספת מקצועית: שיעור מסוים, הנוסף לפרמיה הרגילה, המביא בחשבון את סיכונו המקצועי של המבוטח.

לדוגמא, חשמלאי מתח גבוה, תידרש תוספת חיתום מקצועית.

האם ביטוח באמת חשוב? לא חבל על הכסף? איך אני יודע מה אני באמת צריך? מה באמת חשוב לדעת?

לרוב הציבור יש הרבה שאלות לגבי "ביטוח", ננסה לעשות סדר ולהבהיר או להסביר דברים.

קודם כל ספציפית לגבי כל מוצר ביטוחי, את/ה מוזמן/ת להיכנס ללינק הרלוונטי ולקרוא/ללמוד ואף לפנות בשאלות במידת הצורך.

0
חסכון ממוצע ללקוח בביטוח פרטי
0
סך הכספים האבודים שאותרו
0
סך ההלוואות שאושרו
0
מספר משקי הבית שצעדו בשביל הצמיחה