נכות תעסוקתית מתאונה

נספח לפיצוי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה ניתן לרכוש רק במידה ונרכשה חבילה של ביטוח תאונות אישיות.

מהו הצורך שלי בביטוח זה?
מעבר לכל העלויות הכרוכות בתאונה עצמה, גם לפגיעה ביכולת העבודה בתקופה שלאחר התאונה יש משמעות כלכלית
גם אם יש לך ביטוח “אבדן כושר עבודה“, בדרך כלל אין בו כיסוי לאבדן כושר העבודה בשבועות הראשונים שלאחר התאונה. לכן ביטוח נכות תעסוקתית עם תקופת המתנה קצרה מאוד תעניק לך פיצוי כספי חודשי מובטח מראש .
לתשומת ליבך , בכיסוי מסוג נכות תעסוקתית תיתכן תוספת פרמיה בהתאם לעיסוקך. 
תכנית הביטוח "נכות תעסוקתית מתאונה" –  מתן פיצוי יומי בגין אי כושר עבודה זמני מתאונה, חלקי ומלא, לעסוק בעיסוק שבו עסק המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח ובתנאי שאי הכושר החל תוך 365 יום ממועד קרות התאונה.

בעת מקרה של אי כושר תוכל לקבל בתום תקופת המתנה קצרה, פיצוי יומי על פי הנקוב בדף פרטי הביטוח וכל עוד תשהה במצב זה ועד התקופה המתאימה על פי גיל הכניסה לביטוח.
לבחירת המבוטח בהתאם לצרכיו:

  • תקופת המתנה: 14 ימים / 21 ימים / 30 ימים
  • עיקרי התוכנית פיצוי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה כוללת:  

הגדרה עיסוקית: אי כושרו הזמני מתאונה של המבוטח לעסוק במקצועו ו/או בעיסוקו בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של לפחות 25%.  
אובדן כושר עבודה חלקי בשיעור העולה על 50%  ייחשב כאובדן כושר מלא. 
תקופות הפיצוי: 

  • למבוטח מגיל 21-54 במועד תחילת הביטוח – 3 שנים
  • למבוטח מגיל 55-59 במועד תחילת הביטוח – 2 שנים
  • למבוטח בגיל 60 במועד תחילת הביטוח – שנה

אבטלה: במקרה שמבוטח הפסיק לעבוד מסיבה שאינה רפואית לתקופה העולה על 90 יום וקרה מקרה הביטוח, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לתקופה של עד חצי שנה. 

קיימת תוספת מקצועית –  תגבה בהתאם לעיסוק.

כללי- 

  • תקופת הביטוח למוות מתאונה + נכות מתאונה : עד גיל 80.
  • תקופת הביטוח לכיסוי נכות תעסוקתית מתאונה: עד גיל 67
  • גיל כניסה מקסימאלי: 60
  • סכום פיצוי חודשי מקסימאלי: 4,000 ₪ /  5,000 ₪ 

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח

0
חסכון ממוצע ללקוח בביטוח פרטי
0
סך הכספים האבודים שאותרו
0
סך ההלוואות שאושרו
0
מספר משקי הבית שצעדו בשביל הצמיחה